SO SÁNH BÔI TRƠN THỦ CÔNG VS BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG - HOP VIET TECH CO., LTD

SO SÁNH BÔI TRƠN THỦ CÔNG VS BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG

NGUỒN THAM KHẢO

  1. https://www.mobil.com/en/industrial/Lubricant-Expertise/Resources/choose-grease-electric-motor-bearings
  2. https://www.machinerylubrication.com/Read/31026/high-speed-grease
  3. https://www.machinerylubrication.com/Read/537/predict-oil-life
  4. https://www.mobil.com/industrial/~/media/files/global/us/industrial/tech-topics/tt-electric-motor-bearing-lubrication-guide.pdf
  5. http://www.skf.com/caribbean/products/bearings-units-housings/super-precision-bearings/principles/lubrication/grease-lubrication/grease-service-life-and-relubrication-intervals/index.html
  6. https://www.klueber.com/ecomaXL/files/Lubrication_of_rolling_bearings_tips_and_advice.pdf
  7. https://www.machinerylubrication.com/Read/537/predict-oil-life
  8. https://www.stle.org/images/pdf/STLE_ORG/BOK/LS/Bearings/Grease%20Life%20in%20Ball%20Bearings_The%20Effect%20of%20Temperatures_tlt%20article_Oct10.pdf

 

 *LINK TẢI TÀI LIỆU NỘI DUNG TRÊN 

https://drive.google.com/file/d/1hwXkQMde6l_-pzmiZgfD2J2mxyX8HmzB/view?usp=sharing

 

NGUỒN THAM KHẢO THÊM VỀ BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *