Link tải thông tin Giới Thiệu Hop Viet Tech bên trên 

https://drive.google.com/file/d/1Gswfj2uexCZSR5UX6hptUc3kCRPNfR7r/view?usp=sharing