PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG DẦU-NHỚT - HOP VIET TECH CO., LTD

PHỤ KIỆN BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG DẦU-NHỚT

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHO BÔI TRƠN TỰ ĐỘNG BẰNG MỠ BAO GỒM:

  • HỘP RỖNG ĐỂ CHỨA DẦU
  • BỘ PIN 4.5VDC
  • GÁ ĐỠ CHO 1 ĐIỂM LẮP TỪ XA
  • BỘ CHIA 2 ĐIỂM
  • BỘ CHIA 4,6,8 ĐIỂM
  • BỘ GÓP (GÓP 2 ĐIỂM LẠI THÀNH 1 ĐIỂM)
  • ỐNG RỖNG DẪN DẦU BÔI TRƠN
  • CHỔI QUÉT DẦU BÔI TRƠN.
  • GÁ ĐỠ CHỔI QUÉT
  • VAN 1 CHIỀU (NẾU BÔI TRƠN BẰNG DẦU).