ĐO LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH NGUYÊN LÝ NHIỆT LƯỢNG-CALORIMETRIC VOLUME FLOW MONITORS - HOP VIET TECH CO., LTD

ĐO LƯU LƯỢNG THỂ TÍCH NGUYÊN LÝ NHIỆT LƯỢNG-CALORIMETRIC VOLUME FLOW MONITORS

Thiết bị giám sát lưu lượng SIKA nhiệt lượng model VE được sử dụng để theo dõi lưu lượng của lưu chất nước và dầu (thủy lực, bôi trơn, làm mát) dưới dạng thể tích (Một cảm biến được làm nóng với công suất không đổi, cảm biến kia không được làm nóng và do đó giả định nhiệt độ trung bình. Khi môi trường lưu chất ổn định, sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ không đổi giữa hai cảm biến.

Cảm biến được làm nóng được làm mát bằng lưu chất dòng chảy. Chênh lệch nhiệt độ thay đổi giữa hai cảm biến phụ thuộc vào vận tốc dòng chảy và do đó là một tham số để theo dõi dòng chảy tối thiểu đã chọn trước. Tín hiệu này được cung cấp bởi bộ so sánh điều khiển tín hiệu đầu ra).